เลือกพิพิธภัณฑ์ที่สนใจ

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

  • ผู้ใหญ่ 100.00
  • |
  • เด็ก 30.00

จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลังตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน และให้ความรู้เชิงลึกทางวิชาการแพทย์

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

  • ผู้ใหญ่ 80.00
  • |
  • เด็ก 25.00

จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลังตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน, ประวัติของศิริราช, ประวัติการแพทย์แผนไทย, การสร้างทางรถไฟสายใต้ และวิถีชุมชนบางกอกน้อย

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

  • ผู้ใหญ่ 80.00
  • |
  • เด็ก 25.00

ให้ความรู้เชิงลึกทางวิชาการแพทย์ โดยพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชมีความน่าสนใจและให้ความรู้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส, พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน, พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา, พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน, พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร